ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 67348 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน        ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา
วันที่ส่งข่าว : 21 ม.ค. 2564
 
แจ้งให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
 
    
 
แจ้งให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ในเว็บไซต์ https://bobec.bopp-obec.info/
 
กลับไปหน้าก่อน...