แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของกลุ่มใน สพม.36
 มีความพึงพอใจมากที่สุด
 มีความพึงพอใจมาก
 มีความพึงพอใจปานกลาง
 มีความพึงพอใจน้อย