สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 80298 ครั้ง   

ข้อมูลทั่วไป-ประวัติ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36   เป็นส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 แก้ไข  พ.ศ. 2553  มาตรา 34 ที่บัญญัติให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      ไว้ดังนี้

1.  จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2.  วิเคราะห์การจัดตั้งประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3.  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4.  กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7.จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  โครงสร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่36    แบ่งโครงสร้างการบริหารงานใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย
1.  กลุ่มอำนวยการ
2.  กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.  กลุ่มนโยบายและแผน
4.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5.  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่36  รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงราย-พะเยา   จำนวน  2 จังหวัดคือ

1.จังหวัดเชียงราย  เขตบริการ รวม 18 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเวียงชัย อำเภอ
เวียงเชียงรุ้ง อำเภอป่าแดด  อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่ลาว อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง  อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล  

2.จังหวัดพะเยา  เขตบริการ รวม  9 อำเภอ  ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอ
แม่ใจ  กิ่งอำเภอภูกามยาว  อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน อำเภอปง กิ่งอำเภอภูซาง
โดยมีโรงเรียนในสังกัด ดังนี้
 
กลับไปหน้าก่อน...