ระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ / ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย