ระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ / ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36