กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36กลับหน้าหลัก
โรงเรียนในโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Program)

โรงเรียนที่มีนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,500 - 2,499 คน โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 500 - 1,499 คน โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 499 คนลงไป

GIS ทางการศึกษา
 ข้อมูลหลัก
โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 และ 2

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอ

โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลาง ปี ๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒

โรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา๒๕๕๒

โรงเรียนEnglish Resource and Instruction Center (ERIC)

โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โรงเรียนในโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

โรงเรียนในโครงการห้องสมุดมีชีวิต

โรงเรียนในโครงการคุณธรรมชั้นนำ

โรงเรียนในโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนในโครงการEducation Hub

โรงเรียนในโครงการศูนย์หุ่นยนต์ ศูนย์ GSP สสวท.เชียงราย

โรงเรียนในโครงการยุวฑูตทรัพย์สินทางปัญญา

โรงเรียนในโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Program)

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำจังหวัด

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียนต้นแบบด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน (100 แห่งทั่วประเทศ)

โรงเรียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประจำจังหวัด

โรงเรียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประจำจังหวัด

โรงเรียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประจำจังหวัด

โรงเรียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรมประจำจังหวัด

โรงเรียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษประจำจังหวัด

โรงเรียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาประจำจังหวัด

โรงเรียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีประจำจังหวัด

โรงเรียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาประจำจังหวัด

โรงเรียนศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำจังหวัด


- 1024X768 แสดงภาพ
- กด F11 แสดงเต็มจอ

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.26-01-2560 Line ID : mraphiwat อีเมล์ : aphiwat_kan@hotmail.com
Double left Click สำหรับ Zoom in, Double right click สำหรับ Zoom out หรือใช้ เครื่องมือด้านซ้ายมือ สำหรับ zoom in หรือ zoom out
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Best View 1024 x 768 ©